Impresum

Firma: Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstr. 2
53783 Eitorf
Spolková republika Nemecko

Telefón +49 2243 87-0
Telefax +49 2243 87-333

E-Mail:     info@krewelmeuselbach.de

Konateľ:
Torsten Förster

Registrový súd: AG Siegburg HRB 752
Daňové identifikačné číslo:
DE 123101268

Dozorný orgán:
Regionálna vláda Kolín nad Rýnom
Zeughausstr. 2-10
50667 Köln

Právne zverejnenie

1. Obsah ponuky Online

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na škody hmotnej alebo nehmotnej povahy, ktoré boli spôsobené využitím alebo nevyužitím prezentovaných informácií, resp. využitím chybných a neúplných informácií, sa zásadne vylučujú, ak sa autorovi nepreukáže úmyselné zavinenie alebo zavinenie ako dôsledok hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo, zmeniť, doplniť, vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo uverejnenie prechodne alebo definitívne pozastaviť.

2. Odkazy a linky

Pri priamom alebo nepriamom odkaze na cudzie internetové stránky ("linky"), ktoré sú mimo rozsahu zodpovednosti autora, povinnosť zodpovednosti by nadobudla platnosť výlučne v prípade, v ktorom by mal autor vedomosť o obsahu a bolo by preňho technicky možné a predstaviteľné, zabrániť využitiu v prípade protiprávneho obsahu. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v okamihu umiestenia linku na stránku mu nebol známy žiadny ilegálny obsah na stránkach, napojených na tento link. Na aktuálne ani budúce usporiadanie, obsah alebo autorstvo odkazovaných/pripojených stránok nemá autor žiaden vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu všetkých odkazovaných/pripojených stránok, ktoré sa zmenili po umiestení linku. Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy, umiestené v rámci vlastnej internetovej ponuky, a pre externé záznamy hosťovských kníh, diskusných fór a mailingových zoznamov, ktoré autor zriadil. Za ilegálny, nesprávny alebo neúplný obsah a osobitne za škody, ktoré vzniknú z využívania alebo nevyužívania takto prezentovaných informácií, ručí samotný poskytovateľ stránky, na ktorú bol odkaz uvedený, a nie tá osoba, ktorá iba odkazuje prostredníctvom linkov na príslušné uverejnenie.

3. Autorské práva a ochranná známka

Autor sa usiluje vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva použitých grafických vyobrazení, zvukových nahrávok, videosekvencií a textov, používať grafické vyobrazenia, zvukové nahrávky, videosekvencie a texty, ktoré vyhotovil sám alebo používať nelicencované grafické vyobrazenia, zvukové nahrávky, videosekvencie a texty. Všetky značky a ochranné známky, ktoré sú uvedené v internetovej ponuke a prípadne chránené tretími osobami, neobmedzene podliehajú platným ustanoveniam právnej ochrany značky a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Na základe samotnej zmienky nie je možné vyvodzovať záver, že značky nie sú chránené právami tretích osôb! Copyright na zverejnené objekty, ktoré vytvoril samotný autor, zostáva výhradným vlastníctvom autora stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafických zobrazení, zvukových nahrávok, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je dovolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Ochrana údajov

Ak internetová ponuka poskytuje možnosť na zadávanie osobných alebo obchodných dát (e-mailové adresy, mená, adresy) používateľa, používateľ tieto dáta sprístupňuje výslovne na dobrovoľnom základe. Využitie a zaplatenie všetkých ponúkaných služieb je - ak je to technicky možné a predstaviteľné - dovolené aj bez uvedenia týchto údajov, resp. s uvedením anonymizovaných dát alebo pseudonymu.

5. Právna účinnosť tohto vylúčenia záruky

Toto vylúčenie záruky treba považovať za časť internetovej ponuky, v ktorej bol odkaz na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už viac nezodpovedajú alebo nemali by v plnom rozsahu zodpovedať platnému právnemu stavu, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu tým zostáva nedotknutá.